Leadership in Action - Lietuvos –

Prašau padėti man greitai praturtėti

O Mano Jėzau, padėk man išvengti puikybės nuodėmės, kai kalbu Tavo Vardu. Atleisk man, kai ką nors sumenkinu Tavo Šventuoju Vardu.

prašau padėti man greitai praturtėti

Ypatinga malonė bus suteikta kiekvienam iš jūsų, kuris maldaus visą mėnesį už jų sielas. Štai ką Aš jūsų prašau sakyti. Užliek jų sielas, brangus Tėve, savo Meilės dovana.

Sąmokslas dėl cukraus gabalo iš drumsto atminties. Pasiruošimas ir laiko bei vietos pasirinkimas

Aš maldauju Tave, Dangiškasis Tėve, išgirsti mano maldas ir išgelbėti šias sielas nuo amžinojo pasmerkimo. Atverk jų širdis, kad jie pripažintų išganymą ir gautų gausių malonių. Išgirsk mano maldavimus dėl mano paties šeimos ir padėk, kad kiekvienas iš jų rastų malonę Tavo Mylinčioje Širdyje.

O Dieviškasis Dangiškasis Tėve, apsaugok visus Savo vaikus žemėje nuo bet kokio branduolinio karo ir kitų veiksmų, kurie yra planuojami, siekiant sunaikinti Tavo vaikus. Saugok dvejetainis variantas put call paritetas nuo visų negandų ir globok mus.

Apšviesk mus, kad galėtume atverti savo akis, išgirsti ir priimti savo išganymo Tiesą be jokios baimės mūsų sielose.

Reputacija

Mes su džiaugsmu ir padėka siūlome Tau mūsų maldas, nuolankiai dėkodami už Dovaną — Dieviškąjį Gailestingumą, kurią Tu dabar suteiki savo vaikams.

O Aukščiausiasis Dieve, padaryk, kad taptume verti priimti šį Didį Gailestingumą su dėkingumu. Suteik prašau padėti man greitai praturtėti reikalingų malonių, tapti mažu Tavo Akyse.

Atverk mano akis Tavo pažado apie Amžinąjį Gyvenimą Tiesai. Atleisk man mano nuodėmes ir parodyk man Savo Meilę ir Draugystės Ranką. Paslėpk mane Šventosios Šeimos rankose, kad visi vėl galėtume tapti kaip vienas. Aš myliu Tave, Jėzau, ir pažadu nuo šios dienos skelbti Tavo Šventąjį Žodį tyra siela ir be jokios baimės savo širdyje per amžių amžius.

Išganymo Motina, melski, kad visos sielos galėtų būti išgelbėtos ir priimtų meilę bei gailestingumą, parodytą Tavo Sūnaus, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Prašau padėti man greitai praturtėti ir vėl ateis išgelbėti žmoniją ir suteikti mums Amžinojo Išganymo galimybę.

Full House Take 2: Full Episode 31 (Official \u0026 HD with subtitles)

Kad sustabdyti antikristą ir jo pasekėjus O brangus Jėzau, gelbėk pasaulį nuo antikristo. Apsaugok mus nuo nedorų šėtono žabangų.

prašau padėti man greitai praturtėti

Išgelbėk paskutinį Tavo bažnyčios likutį nuo blogio. Suteik visoms Savo bažnyčioms stiprybės ir malonių, reikalingų apsiginti nuo karų ir persekiojimų, planuojamų Šėtono ir jo teroristų armijos. Neleisk nei vienai sielai prapulti. Neleisk nei vienai sielai atmesti Jo Didį Gailestingumą.

Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne?

Aš meldžiu, Motina, kad visi būtų išgelbėti ir prašau Tave apgaubti šias sielas Savo Šventuoju Apsiaustu, kad suteiktum joms globą, reikalingą apsaugoti jas nuo klaidintojo. Aš meldžiu Tave, Visagalis Tėve, sustabdyti jo siekimą sukelti terorą Tavo vaikams. Aš meldžiu Tave sustabdyti jo siekimą užteršti Tavo Kūriniją ir prašau Tavo Gailestingumo toms vargšėms sieloms, kurios bus bejėgės prieš jį. Išgirsk mano maldą, brangusis Tėve, ir išgelbėk visus Savo vaikus nuo šios siaubingos nelaimės.

Mes dėkojame Tau už Išganymo Dovaną, kurią tu suteikei savo vargšams vaikams.

prašau padėti man greitai praturtėti

Mes maldaujame Tave, O Viešpatie, išgelbėti tuos, kurie seka piktojo pėdomis ir atverti jų širdis amžinojo gyvenimo Tiesai. Niekados neleisk šiai meilės Tau liepsnai silpti ar visai užgęsti. Niekados neleisk man būti silpnam, kai esu gundomas.

Cukrus geresnei prekybai ir daugiau pajamų

Suteik man malonių, reikalingų, vykdyti savo pašaukimą, savo atsidavimą, savo ištikimybę ir laikytis Katalikų Bažnyčios mokymo. Aš siūlau Tau savo atsidavimą visais laikais.

prašau padėti man greitai praturtėti

Aš pasižadu kovoti Tavo armijoje, kad Katalikų Bažnyčia galėtų šlovingai pakilti vėl ir sveikinti Tave, brangus Jėzau, kai Tu vėl sugrįši. Aš meldžiu Tave dabar apsaugoti Savo Šventąjį Vietininką, Popiežių Benediktą XVI, Tavo Bažnyčios žemėje Valdytoją, kad jis taip pat galėtų padėti gelbėti Tavo vaikus ir visus Tavo šventuosius tarnus nuo šėtono ir jo vadovaujamų puolusių angelų, kurie slankioja žemėje vogdami sielas.

Katalikai ir kalbėdami šią maldą privalo reguliariai eiti išpažinties, kaip to reikalauja Jėzus. Jei jūs negalite eiti Išpažinties tuomet sakykite Mano 24 Kryžiaus žygio Maldą. Tu esi Ugnis, kuri paliečia visas sielas. Tavo Gailestingumas ir Meilė yra beribiai. Mes nesame verti tos Aukos, kurią Tu įvykdei Savo mirtimi ant Kryžiaus, tačiau mes žinome, kad Tavo Meilė mums yra didesnė, negu ta meilė, kuria mes mylime Tave.

MALDAKNYGĖ

Mes garbiname Tave. Mes šloviname Tave. Mes siūlome save, savo liūdesį ir savo kentėjimus kaip dovaną Tau, visų sielų išgelbėjimui. Mes mylime Tave, Jėzau. Būk gailestingas visiems Savo vaikams, kad ir kur jie būtų.

Kad apsaugoti regėtojus visame pasaulyje O Aukščiausiasis Dieve, aš maldauju Tave saugoti visus Savo šventuosius pasiuntinius pasaulyje. Aš meldžiu, kad jie būtų apsaugoti nuo neapykantos. Aš prašau, kad Tavo Švenčiausias Žodis greitai sklistų visame pasaulyje. Apsaugok Savo pasiuntinius nuo šmeižto, užgauliojimų, melo ir kitų grėsmių. Saugok jų šeimas ir nuolat padenk juos Šventąja Dvasia, kad jų pateikiami pasauliui Pranešimai būtų priimami su atgaila ir nuolankumu širdyse.

Dvejetainiai variantai du žaidėjai

Dėl jo svarbos, Šventasis Rožinis yra taip pat Kryžiaus žygio Malda. Mūsų prašoma Pranešime kalbėti Rožančių kiekvieną dieną taip dažnai kaip tik galima. Tradiciškai kas dieną kalbamos trys Rožinio Slėpiniai džiaugsmo, skausmo ir garbės ; bet galima pridėti ir Šviesos paslaptis. Taip pat yra ir Rožinio savaitinis meldimasis tiems, kurie kalba tik vieną Rožinio paslaptį per dieną; Džiaugsmo slėpiniai Pirmadieniais ir Šeštadieniais, Skausmo Antradieniais ir Penktadieniais, Garbės Trečiadieniais ir Sekmadieniais, ir Šviesos slėpiniai Ketvirtadieniais.

Pranešime Išganymo Motina mūsų prašo melstis Rožinį, jog padėtume išgelbėti savo tautą. Mūsų Mergelė paragino žmones kalbėti Jos Šventąjį Rožinį kasdien — visus tris slėpinius — jog išgelbėtume savo tautą ir šeimą. Malda prieš Rožinį O Švenčiausiojo Rožinio Karaliene, tu apsireiškei Fatimoje, atskleisdama trims vaikams piemenėliams Rožinyje slypinčius malonių turtus.

Uždek mano širdį nuoširdžia atsidavimo Rožiniui meile, kad mąstant apie mūsų Atpirkimo slėpinius, kurie minimi Rožinyje, aš galėčiau praturtėti jo vaisiais, siekti taikos visam pasauliui, atsivertimo nusidėjėliams ir Rusijai, ir malonių, kurių prašau kalbėdamas šį Rožinį paminėti savo prašymus.

MarketCap toks pats.

To prašau didesnei Dievo garbei, Tavo Pačios garbei ir sielų gerovei, o ypač mano sielai.